Husorden

Hvad skal du være opmærksom på som udlejer?

Hvad er en husorden, og er den relevant for dig og dit lejemål?

En husorden er afgørende for en harmonisk udlejningsejendom. Den fastsætter regler for lejere om adfærd, brug af fællesarealer og faciliteter. En veldefineret husorden sikrer ejendommens standarder og skaber et behageligt miljø for alle beboere.

Hos Lejeret.dk står vi klar til at hjælpe dig godt i gang med eller videre i dit udlejningsprojekt. Ring 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular for en indledende snak – første opkald er altid gratis!

Hvad er en husorden?

En husorden er en vigtig del af enhver udlejningsejendom. Den fungerer som en vejledning for lejere om, hvordan de skal opføre sig og bruge fællesarealerne. En velformuleret husorden sikrer en harmonisk og tryg atmosfære for alle beboere og er med til at minimere konflikter. Den kan bl.a. omfatte regler om støjniveau, husdyr, affaldshåndtering og parkering.

Som udlejer er det vigtigt at udarbejde en husorden, så der bliver passet på ejendommen, udendørsarealerne og lejerne. Det er dig som udlejer, der har pligt til at udfærdige en husorden – og ellers gælder de generelle regler i lejelovens § 153.

Formålet med en husorden

Det bør understreges, at en husorden ikke blot er en samling påbud og forbud; en husorden afspejler nemlig generelt ejendommens værdier og miljø. En velkonstrueret husorden bliver ofte et udtryk for fællesskabets kultur og har til formål at fastholde og forbedre ejendommens standard og værdi. Det kan altså blive et vigtigt værktøj for udlejeren, som ønsker at sikre et velordnet og attraktivt lejemål.

Sikring af fælles trivsel

En veludformet husorden er fundamentet for en harmonisk tilværelse i ejendommen, hvor fællesreglerne fremmer respekten mellem lejerne. Det sikrer, at hensynet til det kollektive vel bliver vægtet højt.

Gennem klare retningslinjer skabes en gennemsigtighed, som er essentiel for gensidig forståelse og konfliktforebyggelse. Det letter udlejerens arbejde med at opretholde orden og sikrer, at alle er velinformerede om deres rettigheder og forpligtelser.

En effektiv husorden reducerer administrativt bøvl og fremmer en problemfri dagligdag for både udlejere og lejere.

Det er udlejerens pligt at opdatere husordenen jævnligt, så den afspejler ejendommens dynamik og beboersammensætning. En dynamisk husorden tilpasses nye udfordringer og sikrer, at reglerne forbliver relevante og respekteret, hvilket er afgørende for trivslen i ejendommen.

Forebyggelse af konflikter

Effektiv håndtering af potentielle uoverensstemmelser kræver proaktivitet og klare husordensregler. Det kan derfor være relevant at fokusere på:

 1. Fastlæggelse af ansvarsområder for beboerne i forhold til fællesarealer og privatlivets fred.
 2. Udarbejdelse af en detaljeret procedure for håndtering af klager, herunder hvilke trin der skal tages, og hvem der skal kontaktes.
 3. Indførelse af regler for brug og vedligehold af fælles faciliteter såsom vaskerum, cykelparkering og affaldssortering.
 4. Klart definerede støjtider og politikker for fester og sociale begivenheder i overensstemmelse med lokal lovgivning.
 5. Faciliteter og godt naboskab ved at oplyse om, hvordan man henvender sig respektfuldt til hinanden ved eventuelle uoverensstemmelser.

Informér åbent og løbende om husordensreglernes indhold og konsekvenserne ved manglende overholdelse. Forståelsen for husordens betydning styrkes, når den bakkes op af en konsekvent og objektiv forvaltning.

Hvad indeholder en god husorden?

En husorden bør adressere de områder, der potentielt kan skabe uoverensstemmelser.

Grundpillerne i en sådan skal være:

 • Adgangsregler til ejendommen
 • Retningslinjer for støjniveau
 • Vedligeholdelse af fællesområder, f.eks. trappevask
 • Håndteringen af affaldssortering

Det er essentielt, at husordenen også forholder sig til reglerne for:

 • Rygning
 • Husdyr
 • Hvordan beboere skal agere ved fælles arrangementer
 • Den generelle ro og orden

Det er vigtigt at have en god procedure for håndtering af overtrædelser af husordenen. Dette kan f.eks. omfatte skriftlige advarsler, bøder eller i yderste tilfælde ophævelse af lejemålet. Det er vigtigt, at disse sanktioner er retfærdige og konsekvent anvendt, for at opretholde respekten for de fælles arealer og ejendommen som helhed.

Støjregler

Støjregler er afgørende for et harmonisk beboermiljø og bør defineres nøje i husordenen.

 • Fastlæggelse klare tidsintervaller for “stille perioder”, f.eks. kl. 22:00 til 07:00 på hverdage
 • Stipulering af retningslinjer for lydniveauer ved afholdelse af fester og sammenkomster
 • Specifikation af regler for brug af musikinstrumenter og højlydte elektroniske apparater
 • Indførelse af forbud mod unødig støj på altaner, terrasser og i fællesarealer

Ved at lave klare retningslinjer, bliver det lettere for dig som udlejer at reagere overfor lejere, der er til gene for andre lejere.

Fællesarealer

Fællesarealerne udgør en central del af ejendommens liv, og derfor er regler for benyttelse, vedligeholdelse og oprydning, vigtigt for alle lejere og for ejendommen som helhed.

Vi anbefaler, at implementere klare politikker for, hvilke aktiviteter der er tilladte, og hvordan arealerne skal efterlades. Eventuelle reservationssystemer for fællesfaciliteter som grillområder eller festlokaler kan også være en fornuftig løsning, hvis de deles af mange lejere.

Vedligeholdelsespligt

Vedligeholdelsespligten er central i en husordenen, da den omhandler bevaringen af ejendommens stand. Det inkluderer regelmæssig rengøring, nødvendige reparationer og generel vedligeholdelse, hvormed det sikres, at ejendommen forbliver i en tilfredsstillende tilstand.

Det er også helt almindeligt at lade vicevært, rengøringsfirma eller lignende stå for den generelle vedligeholdelse, og dermed gøre kravene til lejerne mindre.

Implementering og håndhævelse

Når husordenen er udformet, bør udlejer sørge for at kommunikere dens indhold klart og tydeligt. For at sikre forståelse og overholdelse af husordenen bør den integreres i lejekontrakten (§ 10) og være tilgængelig i fællesarealerne og digitalt.

Som udlejer har du ansvaret for, at der bliver taget de nødvendige skridt ved overtrædelser, herunder påmindelser, advarsler og i alvorlige tilfælde, opsigelse af lejemålet.

Håndhævelse skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og sanktionerne skal være proportionale med overtrædelsens alvor. Derudover er vigtigt at have dokumentation for procedurerne samt at håndhæve dem konsekvent for at sikre ligebehandling og transparens.

Opdatering af husordenen

En husorden skal, for at virke hensigtsmæssigt, afspejle både typen af lejere og lejemålets beliggenhed. Derudover skal den selvfølgelig være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lejelov.

Det anbefales, at udlejere regelmæssigt gennemgår og opdaterer husordenen, så den stemmer overens med ændringer i lovgivningen og lejernes forventninger.

Teknologiske nyudviklinger og ændrede adfærdsmønstre kan motivere en “modernisering” af husordenen. Dette kan medføre en harmonisk sameksistens blandt lejere.

Skal vi hjælpe dig?

Er du udlejer med behov for juridisk rådgivning til udfærdigelse af en husordenen eller andre lejerelaterede spørgsmål?

Hos lejeret.dk står vores team af lejeretlige advokater klar til at hjælpe dig med professionel og pålidelig vejledning. Det er vigtigt at være godt informeret og have den rette juridiske støtte for en problemfri udlejningsoplevelse.

Kontakt os i dag på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden, for en gratis indledende samtale.