Ophævelse

Udlejers ophævelse af lejeaftalen

Har du en lejer, der ikke betaler husleje eller misligholder lejemålet? Bliv klogere på udlejers ret til ophævelse af en lejeaftale eller en lejekontrakt.

Ophævelse af en lejeaftale er reguleret klart af lejeloven. Det er derfor vigtigt, at alle regler og betingelser er overholdt og opfyldt, inden du begiver dig ud i en ophævelse.

Kontakt os i dag på 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular for en gratis indledende snak med vores specialiserede lejeretsadvokater.

Ophævelse

Lejers misligholdelse

Lejeloven angiver en udtømmende liste over de situationer, der udløser udlejers ret til at ophæve et lejeforhold. Det betyder, at udlejer kun kan ophæve lejeaftalen, hvis en af de i lejelovens § 182 nævnte tilfælde har fundet sted.

Nedenstående liste er blot en opsummering af lejelovens betingelser. Mener du, at din lejer opfylder ét eller flere af de nævnte tilfælde, bør du tage kontakt til en lejeretlig advokat, der kan hjælpe dig i netop din situation.

 • Lejers manglende betaling
  Udlejeren kan ophæve lejemålet, hvis lejeren ikke betaler sin leje rettidigt. Lejer skal først have modtaget en rykker med en betalingsfrist på 14 dage. Overskrider lejer denne frist, kan udlejer ophæve lejemålet.
 • Lejers uretmæssige brug
  Udlejer kan gøre indsigelse, hvis lejer benytter den lejede beboelsesejendom til andet end det aftalte – f.eks. i erhvervsøjemed. Retter lejer ikke for sig herefter, kan udlejer ophæve lejeaftalen. Også her kræves en rimelig varslingsperiode for ophævelse af lejemålet.
 • Lejer nægter udlejers retmæssige adgang til lejemålet
  Der findes flere situationer, hvor du som udlejer har ret til at få adgang til det lejede – er dette tilfældet, må lejer ikke nægte dig adgang. Du kan læse mere om udlejers ret til det lejede her.
 • Lejers vanrøgt af lejemålet
  Udlejeren kan ophæve lejemålet, hvis lejeren vanrøgter lejemålet. Vanrøgt af lejemålet kan omfatte manglende vedligeholdelse, skader forårsaget af lejeren eller varig manglende rengøring. Ophævelse er berettiget, hvis lejeren ikke retter op på vanrøgten efter et skriftlig påkrav herom fra udlejeren.
 • Lejer bor ikke selv i lejemålet
  Bor lejer ikke i lejemålet, kan udlejer ophæve lejemålet. Det kan både være i tilfælde af, at lejemålet står tomt, eller hvis lejer lader andre bo i lejemålet, uden at informere udlejer herom.

Lejers tilsidesættelse af god skik og orden

Udlejeren kan ophæve lejemålet, hvis lejeren tilsidesætter god skik og orden. God skik og orden indebærer, at lejeren skal opføre sig hensynsfuldt og respektfuldt over for både udlejeren og de øvrige beboere i ejendommen.

Hvis lejeren gentagne gange overtræder god skik og orden, f.eks. ved at forårsage uro, skabe konflikter eller på anden måde forstyrre ejendommens andre beboere, har udlejeren mulighed for at ophæve lejemålet.

Det er vigtigt at bemærke, at udlejeren skal følge den rette procedure og sende et skriftligt påkrav til lejeren. Her får lejeren en rimelig frist til at ændre sin adfærd og overholde reglerne for god skik og orden. Hvis lejeren ikke handler inden for den fastsatte frist, kan udlejeren ophæve lejemålet.

Vi anbefaler, at du søger juridisk rådgivning, så du er sikker på at ophævelsen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Proceduren for ophævelse

Førend udlejer kan ophæve lejekontrakten, skal der afgives et skriftligt varsel til lejeren, hvorved lejeren bliver gjort opmærksom på overtrædelsen og får mulighed for at afhjælpe situationen indenfor en bestemt frist.

Først når denne frist er udløbet, uden den nødvendige handling fra lejerens side, kan udlejeren fremsende en ophævelseserklæring.

Det er altafgørende, at alle dele af processen dokumenteres omhyggeligt, idet udlejeren kan få behov for at fremvise denne dokumentation under en eventuel foged- eller retssag.

Lejers og udlejers pligter efter ophævelse

Efter udlejer har ophævet lejeaftalen, har både lejer og udlejer pligter, der skal overholdes.

Først og fremmest skal lejeren straks fraflytte det lejede og betale leje samt eventuelle omkostninger for den periode, indtil lejeren kunne have fraflyttet med sædvanligt varsel. Lejeren har også pligt til at erstatte udlejeren ethvert tab, herunder omkostningerne ved lejerens udsættelse af det lejede.

Udlejer skal dog så vidt muligt søge at genudleje lejemålet, i perioden hvor lejer er fraflyttet, men er pålagt at betale leje. Får du en ny lejer, skal din indtjening herved fratrækkes det krav, du har overfor den fraflyttede lejer.

Fremleje

Har lejer fremlejet lejemålet, må fremlejetager også flytte straks, da den der fremlejer, ikke kan stilles bedre end den oprindelige lejer.

Alternativer til ophævelse

For at undgå konflikt og de omkostninger, der er forbundet med ophævelse, kan en dialog mellem parterne resultere i en gensidig opsigelse.

Ophævelse af lejeaftalen bør være sidste mulighed, da det er særdeles indgribende overfor lejeren. Hvis du har mulighed for det, vil opsigelse derfor være en bedre løsning. Herved får lejer et opsigelsesvarsel, der giver dem tid til at finde ny bolig, ligesom lejer ikke er tvunget til at betale leje efter lejemålet er fraflyttet.

Kræver situationen omvendt, at der tages yderligere midler i brug efter ophævelsen af lejeaftalen – f.eks. hvis du mener at have krav på erstatning – kan udlejeren også vælge at indbringe sagen for Huslejenævnet eller retten for at søge en løsning. Er dette tilfældet, bør du altid søge rådgivning hos en advokat med speciale i lejeret.

Få specialiseret rådgivning

Har du brug for juridisk rådgivning om lejeretten?

Vores erfarne team af specialiserede advokater står klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål og sikre dine rettigheder som udlejer. Vi tilbyder professionel og pålidelig rådgivning inden for lejeret, så du kan få den nødvendige hjælp til at håndtere eventuelle udfordringer eller tvister. Lejeret.dk er en del af Advokatgruppen, der siden 1987 har ydet specialiseret rådgivning inden for en lang række retsområder – herunder lejeret specifikt for udlejere.

Tøv ikke med at kontakte os for at få den rette juridiske bistand. Kontakt os på Lejeret.dk på 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular – første opkald er gratis.